previous pauseresume next

افزایش روزهای ویزیت متخصص ارتوپدی

از ابتدای اردیبهشت ماه؛ روزهای ویزیت آقای دکتر اریس، متخصص ارتوپدی به چهار روز در هفته افزایش یافت. بر این اساس،ویزیت متخصص ارتوپدی در روزهای شنبه،دوشنبه و سه شنبه ها صبح و چهارشنبه ها عصر انجام خواهد شد.