previous pauseresume next

برگزاری جلسه اضطراری بیمارستان با موضوع مواجه با آنفولانزا H1N1

با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا از نوع  H1N1 در برخی از استان های کشور دیروز مورخ۱۸ /۹ /۹۴ جلسه فوری با حضور ریاست محترم بیمارستان ،مدیران ارشد و سوپر وايزر کنترل عفونت و فوکال پوینت اجرایی بیماریهای واگیربیمارستان با موضوع فرآیند مواجهه با شیوع آنفولانزاي H1N1 برگزار گردید .در این جلسه هماهنگی با فوکال پوینت علمی و اجرایی بیماری های واگیر بیمارستان در موارد مشکوک، تجهیزو آماده سازی اتاق های ایزوله، نحوه برخورد پرسنل درمانی با بیماری و استفاده از وسایل حفاظت فردی، فرآیندبستری بیمار مشکوک در بخش بستری؛ فرآیند تشخیص و درمان بیماران سرپایی؛ آموزش به بیماران سرپایی وهمچنین واکسیناسیون مورد بررسی قرار گرفت.