previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی آنفولانزاH1N1 در بیمارستان خاتم الانبیاء

با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا از نوع  H1N1  دیروز مورخ ۲۵ /۹ /۹۴ کلاس آموزشي برای تمامی پرسنل  بیمارستان  برگزارگردید .در این کلاس آموزشی که فوکال پوينت علمی  بیما ری های واگیر دار  جناب آقای دکتر ترکی و فوکال پوينت  اجرایی بیماری های واگیر دار  سرکار خانم موسوي تدریس آن را به عهده داشتند، به موارد زیر اشاره شد: شناخت آنفولانزا و چگونگی مواجهه با آن ، مراحل بستری موارد مشکوک ، درمان بیماران سرپایی ، پیشگیری ،نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی ، موازین احتياط های استاندارد و ایزوله هوایی ،آموزش به بیمار و همراهان در بيمارن سرپایی و بستری، فرآیند اعزام و ....