previous pauseresume next

جزوه آموزشی "پنج رمز ارتباط صمیمانه"

با همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان، جزوه آموزشی پنج رمز ارتباط صمیمانه برگرفته از کتاب "از حال بد به حال خوب" نوشته دیوید برنز؛ تهیه و در اختیار همکاران محترم قرار میگیرد.کتاب از حال بد به حال خوب نوشته دکتر دیوید برنز با ترجمه مهدی قره چه داغی پیشنهاد خوبی برای مطالعه است.  کتاب در زمینه روانشناسی می باشد؛ نویسنده معتقد است ریشه بسیاری از مشکلات افراد را باید در عدم شناخت کامل آنان از خود دانست. شناخت درمانی مبتنی بر نظریه ساده ای است که می گوید به جای حوادث بیرونی افکار و طرز تلقی های شماست که روحیه ی شما را شکل می دهد.یکی از اصول مهم شناخت درمانی؛ این نکته است که نقطه ضعف های شما می تواند نقاط قوت شما گردد.نواقص شما می تواند، اگر آنها را بپذیرید و بر آنها گردن نهید، تبدیل به بزرگترین سرمایه های شما شود. با تمریناتی که در هر فصل ارائه شده شاید دستیابی  به اهداف یاد شده غیر ممکن نباشد. کتاب شش بخش و ۲۷ فصل دارد ؛ شناخت روحیه ، احساس خوب ،احساس اطمینان ،  چگونه با ارتباط بهتر روابط بهتر ایجاد کنیم و.... از مطالبی قابل خواندن در این کتاب است.همه ما در مواقعی افسرده و نومید می شویم این ها احساسی همگانی و از جمله ویژگی های انسانی است . این کتاب شما را باروش های متعددی آشنا می کند که تا کنون به صدها هزار انسان کمک کرده تا از شر روحیات بد و نا سالم خلاص شوندمطالعه این کتاب را به همکاران محترم پیشنهاد میکنیم...